Institut za Astrološka Istraživanja i Edukaciju „Johannes Kepler“ izdaje sertifikate i diplome za studente/polaznike koji odslušaju predavanja i polože ispite u okviru programa školovanja ili kurseva koje Institut organizuje.

Sertifikate koje Institut redovno izdaje svojim studentima su Sertifikat o poznavanju natalne astrologije, koji se stiče nakon završene prve godine školovanja, Sertifikat o poznavanju prediktivne astrologije, koji se stiče nakon završetka druge godine školovanja - kao i Sertifikat o opštem poznavanju astrologijekoji se stiče nakon završetka treće godine školovanja na Institutu.

Postoje i četiri vrste diploma koje student može steći u okviru Instituta. 

Diploma koju Institut standarno izdaje svojim studentima jeste Diploma Astrologa Istraživača, koja se stiče nakon završene četiri godine školovanja. Ipak, ukoliko student želi, on može aplicirati za sticanje bilo koje od tri specijalističke diplome, te tako nakom ispunjenih uslova iz sve četiri godine, ali i uspešno savladane izborne radionice iz programa Kepler Asocijacije za Profesionalnu Astrologju “Veština astrološke konsultacije” i praktičnog rada sa klijentom (što organizuje Institut), student može da stekne i specijalističku Diplomu Astrologa Konsultanta.

Ukoliko student želi da od strane Kepler Instituta stekne Diplomu Astrologa Predavača, neophodno je da je prethodno ispunio uslove za Astrologa Istraživača i Astrologa Konsultanta, kao i da završi posebnu izbornu radionicu iz programa K.A.P.A. “Veština astrološkog predavanja” i jednog održanog predavanja, kao dela praktične obuke.

Konačno, za sticanje Diplome Astrologa Hermetičara, potrebno je da je student ispunio sve uslove za Astrologa Predavača (što podrazumeva da je ispunio uslove i za Astrologa Konsultanta i Astrologa Istraživača) , kao i da je imao odgovarajući prosek ocena u okviru četvrte godine studija.

Svako sticanje određene diplome praćeno je odbranom odgovarajućeg diplomskog rada. Posedovanje bilo koje specijalističke diplome predstavlja ispunjen glavni preduslov za sticanje Sertifikata Međunarodnog Profesionalnog Astrologa (ISAR C.A.P.) što izdaje ISAR.

 

Prva godina

Da bi student završio prvu godinu školovanja na Institutu „Johannes Kepler“ i stekao Sertifikat o poznavanju natalne astrologije, potrebno je da:

 • Odsluša časove koji su predviđeni programom prve godine, a koji su podeljeni u devet predmeta
 • Pohađa tri obavezna seminara koji su navedeni u programu za prvu godinu
 • Pohađa minimum 8 časova u okviru izbornih seminara (obično 1 seminar)
 • Uspešno uradi 40 domaćih zadataka za prvu godinu studija
 • Prisustvuje na vežbama (od 12 vežbi, na minimum 9 je obavezno prisustvo)
 • Pohađa radionicu iz astrološkog istraživanja, kao deo stručne prakse
 • Uradi seminarski rad na bilo koju temu iz oblasti natalne astrologije
 • Položi ispite iz predmeta i seminara prve godine

Najkvalitetnije urađeni seminarski radovi biće predstavljeni na website-u Instituta.

Druga godina

Da bi student završio drugu godinu školovanja na Institutu „Johannes Kepler“ i stekao Sertifikat o poznavanju prediktivne astrologije, potrebno je da:

 • Odsluša časove koji su predviđeni programom druge godine, a koji su podeljeni u devet predmeta
 • Pohađa tri obavezna seminara koji su navedeni u programu za drugu godinu
 • Pohađa minimum 8 časova u okviru izbornih seminara (obično 1 seminar)
 • Uspešno uradi 40 domaćih zadataka za drugu godinu studija
 • Prisustvuje na vežbama (od 12 vežbi, na minimum 9 je obavezno prisustvo)
 • Uradi seminarski rad na bilo koju temu iz oblasti redovnog programa druge godine
 • Položi ispite iz predmeta i seminara druge godine

Najkvalitetnije urađeni seminarski radovi biće predstavljeni na website-u Instituta.

Treća godina

Da bi student završio treću godinu školovanja na Institutu ''Johannes Kepler'' i stekao Sertifikat o opštem poznavanju astrologije, potrebno je da:

 • Odsluša časove koji su predviđeni programom treće godine, a koji su podeljeni u devet predmeta
 • Pohađa tri obavezna seminara koji su navedeni u programu za treću godinu
 • Pohađa minimum 16 časova u okviru izbornih seminara (obično 2 seminara)
 • Prisustvuje na vežbama (od 12 vežbi, na minimum 9 je obavezno prisustvo)
 • Uspešno uradi 40 domaćih zadataka za treću godinu studija
 • Uradi seminarski rad na bilo koju temu iz oblasti redovnog programa treće godine
 • Položi ispite iz predmeta i seminara treće godine

Najkvalitetnije urađeni seminarski radovi biće predstavljeni na website-u Instituta.

Četvrta godina

Da bi student završio četvrtu godinu školovanja na Institutu ''Johannes Kepler'' i stekao Diplomu Astrologa Istraživača, potrebno je da:

 • Odsluša časove koji su predviđeni programom četvrte godine, a koji su podeljeni u devet predmeta
 • Uspešno uradi 20 domaćih zadataka za četvrtu godinu studija
 • Položi ispite iz predmeta četvrte godine
 • Priloži i odbrani svoj diplomski rad

Najkvalitetnije urađeni diplomski radovi biće predstavljeni na website-u Instituta.

Status Diplomiranog Astrologa Istraživača je standardni status diplomiranog astrologa koji se stiče nakon četvorogodišnjih astroloških studija. Pored ovog akademskog statusa, student se može odlučiti za jednu od tri profesionalne specijalizacije, a na osnovu toga i za međunarodnu profesionalizaciju. Naime, uz dodatnu specijalizaciju student može položiti za Diplomiranog Astrologa Konsultanta, Diplomiranog Astrologa Predavača ili Diplomiranog Astrologa Hermetičara i tako, gotovo automatski, postati K.A.P.A. Profesionalni Sertifikovani Astrolog. Svaka od ovih specijalizacija predstavlja glavni preduslov koji je dovoljan za sticanje Međunarodnog ISAR-ovog Sertifikata Profesionalnog Astrologa (više o ovome videti u delu Profesionalna Astrološka Sertifikacija u meniju K.A.P.A. Astrološka specijalizacija u okviru Opšteg programa školovanja).

Posebni sertifikati

Pored ovih diploma i sertifikata, Institut može izdati i posebne sertifikate o poznavanju samo jedne specifične oblasti koju je polaznik pohađao u okviru određenog kursa ili seminara, ukoliko:

 • Polaznik to sam zatraži
 • Odsluša sve časove predviđene određenim kursom ili seminarom
 • Položi ispit iz navedene oblasti