Cilj treće godine astroloških studija jeste sticanje daljih i dubljih astroloških znanja i tehnika, kao i upoznavanje sa različitim granama astrologije, te njihovim povezivanjem sa primarnim astrološkim znanjem i tehnikama koje su savladane tokom prve dve godine studija.

Tokom ove godine student stiče duboka znanja iz oblasti karmičke astrologije, a posebna pažnja se posvećuje upotrebi fiksnih zvezda, ali i principima tradicionalne i mundane astrologije, kao i upoznavanju sa sistemom indijske astrologije. Proširivanja znanja iz istorije astrologije, astronomije u astrologiji, kao i mehanike svesti i uloge faktora Svesti u Astrologiji su takođe uključena u ovoj godini.

Program treće godine

Treća godina astrološkog obrazovanja na institutu „Johannes Kepler“ sastoji se od 120 redovnih časova, 40 obaveznih seminarskih časova i 12 vežbi.

Redovni časovi

Tokom deset meseci učenja, student pohađa 120 redovnih časova, koji su podeljeni u sledećih 9 predmeta:

 1. Karmička astrologija I
  Ako je svrha natalne astrologije da objasni ŠTA ce se osobi dogoditi u životu, prognostice astrologije da ukaže na to KADA ce se nešto desiti, onda je karmička astrologija ona koja daje odgovor na pitanje ZAŠTO se osobi dešava to što joj se dešava, odnosno šta je osoba činila da je doprinela sudbini kakvu u ovom životu ima. Na taj način karmička astrologija opisuje prethodne živote kroz koje je natus prošao i koji su doveli do situacije u kojoj se sada nalazi, ukazujući na svrhu koju osoba ima u ovom životu, kao na naredne uloge koje će imati u sledećim životima.
   
 2. Karmička astrologija II
  Drugi deo karmičke astrologije posvećen je tehnikama određivanja vremena unutar oblasti karmičkih istraživanja, pa se u okviru ovog predmeta posebno izučavaju i primeni metode karmičkih direkcija i karmičkih progresija.
   
 3. Fiksne zvezde I
  Nekretnice ili fiksne zvezde predstavljaju svojevrsne stubove sudbine, budući da deluju iz nesvesnih nivoa postojanja, iz kojih slikovito opisuju glavni mit čovekove sudbine u koji se sva ostala astrološka simbolika uklapa. U okviru ovog predmeta izučavaju se „inteligencija kruga“, primarna sazvežda, „kraljevska porodica“, kao i upliv Zodijačkih sazvežda i njihovih zvezda.
   
 4. Fiksne zvezde II
  U ovom delu obrađuju se ostala „nezodijačka sazvežda“ i njihove fiksne zvezde, kao i specifična uloga vrhova konstelacija.
   
 5. Mundana astrologija
  Upoznavanje sa osnovnim konceptima mundane astrologije i njen uticaj na život pojedinca. Definisanje pravila koja određuju u kojoj meri je pojedinac zavistan od kolektivnih zbivanja. Izučavanje modela na osnovu kojih se predviđaju mundani događaji. Horoskopi država i njihovih lidera. Odražavanje glavnih planetarnih ciklusa na političku i ekonomsku situaciju u svetu i državi.
   
 6. Astrokartografija
  Tehnike relociranja horoskopa, kao i određivanje najpovoljnijih mesta na svetu za postizanje uspeha u odredenim oblastima života. Izučavanje tehnika umanjivanja efekta teških progresija i tranzita promenom grada ili države u kojoj osoba živi, kao i stvaranje podržavajućih tranzita ili progresija u bilo kom trenutku pomoću sistema relokacije.
   
 7. Astrologija lokalnog prostora
  Zajedno sa astrokartografijom, ovo je još jedan sistem primene astrologije na nivou prostora. U ovoj oblasti se izučava primena astroloških uticaja na nivou grada, stana ili sobe u kojoj osoba živi. Pomoću nje je moguće locirati tačno mesto u gradu gde boravi određena osoba, kao i kakav je raspored stvari u kući najpovoljniji za postizanje uspeha u različitim oblastima života.
   
 8. Astromedicina
  U okviru ovog predmeta astrološki se pristupa sagledavanju održanja i razvoja zdravlja kroz uspostavljanje balansa ispunjavajući simboliku koja je eventualno narušena. Tako se izučavaju posebni tipovi ishrane koji aktiviraju ili «prozivaju» određene planetarne kombinacije u horoskopu, kao i dodaci ishrani preko biljaka, minerala i vitamina, za datu planetarnu simboliku. Pored natalne, izučavaju se i prediktivne tehnike koje ukazuju na periode kada je potrebno obratiti posebnu pažnju na uspostavljanje balansa.
   
 9. Đotiš (indijska astrologija)
  Indijska astrologija čini danas jedan od najdrevnijih astroloških sistema u svetu i poznavanje osnovnih načela ove astrologije može umnogome obogatiti znanje svakog astrologa. Jednostavnost tumačenja osnovne natalne karte, specifične podelne mape, upotreba lunarnih kuća, kao i izrazito precizan daša sistem prognoziranja jeste ono što ovu astrologiju čini posebno značajnom.
   

Obavezni seminari u trećoj godini

Tokom treće godine studiranja student pohađa 4 obavezna seminara sa ukupno 48 časova.

 1. Mehanika Svesti 2 – seminar (8 časova)
  Svest kao poseban fenomen koji je vezan za suštinu života predstavlja vertikalu u odnosu na horizontalan sled događaja - koji se putem zakonitosti uzroka i posledice definiše astrološkim kodovima. U okviru ovog seminara definiše se sled događaja u istoj astrološkoj simbolici ali na u različitim stanjima svesti.
   
 2. Istorija astrologije – seminar (8 časova)
  Istorija astrologije jeste nezaobilazan deo astrološkog obrazovanja, na kome se student upoznaje sa nastankom astrologije, njenim grananjem i razvojem od antičkih vremena pa sve do kraja XX veka. To podrazumeva istraživanje evolucije astroloških tehnika i same filozofije na kojoj se astrologija temeljila, kao i upoznavanje sa delima najznačanijih astrologa kroz istoriju od antike do modernih vremena.
   
 3. Astronomija u Astrologiji – seminar (8 časova)
  Cilj ovog seminara je upoznavanje stvarnog nebeskog svoda i nebeskih tela koja se u astrologiji izučavaju u okviru čega se posebna pažnja posvećuje nebeskoj sferi i koordinatnim sistemima. Nadalje, definiše se pozicija planeta na nebeskom svodu i njihova vidljivost u određeno doba godine i dana, kao i načini pozicioniranja planeta i zvezda u astronomskim merama i njihovo pretvaranje u astrološke pozicije tropskog Zodijaka. Pored toga, ovaj seminar obuhvata i upoznavanje sa astronomskim ciklusima eklipsi (Saros ciklus), kao i ciklusima određenih planeta.
   
 4. Izborni seminar stranog predavača – seminar (16 časova)
  Bilo koji seminar stranog predavača koji student odabere, a koji se sastoji iz minimum 16 časova.