Na ovoj godini student biva osposobljen za korišćenje velikog broja prediktivnih astroloških tehnika, od početnih pa sve do naprednih tehnika. Pored toga, kroz brojne vežbe, student stiče uvid u to koje su tehnike pogodnije za koju osobu, kao i to kako da kombinuje prediktivne tehnike u cilju što potpunijeg i preciznijeg datiranja događaja.

Pored prediktivnih tehnika, program ove godine obuhvata i astrologiju odnosa, kao i praktične metode elekcione i horarne astrologije.

Program druge godine

Druga godina astrološkog obrazovanja na institutu „Johannes Kepler“ sastoji se od 120 redovnih časova, 32 obavezna seminarska časa i 12 vežbi.

Redovni časovi

Tokom deset meseci učenja, student pohađa 120 redovnih časova, koji su podeljeni u sledećih 9 predmeta:

 1. Otvaranje horoskopa
  Nakon razumevanja tumačenja svake oblasti života, veoma je bitno razviti sistem "otvaranja" horoskopa" prilikom svakog početka jednog astrološkog tumačenja. Ovaj sistem započinjanja natalne interpretacije jednako uspešno možemo primeniti i u slučaju da nam vreme rođenja natusa nije potpuno poznato korišćenjem takozvanog "sunčevog horoskopa".
 1. Tehnike prognoziranja I
  • Tranzit planete preko planete
  • Tranzit planete kroz kuću i znak
  • Tranzit Saturna i Urana
  • Tranzit Jupitera
  • Tranzit Neptuna i Plutona
  • Mundani i brzi tranziti
    
 2. Tehnike prognoziranja II
  • Direkcije
  • Sekundarne progresije
  • Progresivni Mesec
  • Tercijarne progresije
  • Solarni povratak
  • Solarni eneidi
    
 3. Ciklusi Planeta
  • Ciklusi Saturna
  • Ciklusi Urana
  • Ciklusi Hirona
  • Ciklusi Mesečevih Čvorova
  • Ciklusi ostalih planeta
    
 4. Rektifikacija
  Određivanje tacnog vremena rođenja (kada ono nije poznato) na osnovu značajnih događaja u životu natusa, koji se mogu potvrditi uporednim korišćenjem prediktivnih tehnika, kao i posebnim sistemom "Trutine Hermetis".
   
 5. Veština interpretacije
  Sveobuhvatna tehnika čijim savladavanjem se omogućava kvalitetniji rad sa klijentom. Obuhvta praktičnu primenu natalne i prediktivne astrologije, zajedno sa primenom horoskopa konsultacije. Nakon položenog ispita iz Veštine Interpretacije, oni koji žele da steknu jednu od dve specijalističke diplome (DIplomu za Astrologa Konsultanta ili Astrologa Predavača) mogu već prijaviti praktičnu konsultaciju sa klijentomkoja predstavlja jedan od uslova za sticanje specijalističkih diploma.
   
 6. Astrologija odnosa
  Izučavanje oblasti astrologije koja se bavi proučavanjem odnosa dve ili više osoba na osnovu odnosa njihovih natalnih karti. Koristeći sinastričke tehnike, kompozitne horoskope i horoskope odnosa u Astrologiji odnosa, student postaje osposobljen da proceni ulogu jedne osobe u životu druge, kao i stepen njihove kompatibilnosti na mentalnom, emotivnom ili seksualnom nivou. U okviru ovog predmeta razrađuju se i prediktivne metode u astrologiji odnosa, koje se primenjuju kako na sinastričke, tako i na horoskope odnosa, primenom kojih se stiče znanje o tada kada će neki odnos započeti, kao i kada nastupaju eventualni krizni momenti u odnosu.
   
 7. Elekciona astrologija
  Izračunavanje najpovoljnijeg trenutka za početak neke aktivnosti – kako bi ta aktivnost bila uspešna – jeste sastavni deo praktične astrologije. U okviru ovog predmeta se otkrivaju kodovi za odabiranje najpovoljnijeg trenutaka za započinjanje stupanja u brak, za otvaranje firme, otpočinjanje nekog posla, izgradnje kuće, selidbe, odlaska na put i drugo. Praktična primena vladara sata je jedna od posebnih karakteristika ove oblasti astrologije.
   
 8. Horarna astrologija
  U okviru ovog predmeta izučava se praktična upotreba modela sinhroniciteta, po kome su pitanje i odgovor povezani jednim istim trenutkom – onom u kome je pitanje «slučajno» postavljeno. Tako se u okviru ovog predmeta izrađuju horosopi za trenutke u kojima pitanja nastaju, čija je jedina svrha da daju jasan i neposredan odgovor.
   

Obavezni seminari u drugoj godini

Tokom druge godine studiranja student pohađa 4 obavezna seminara sa ukupno 32 časa.

 1. Mehanika svesti – seminar (8 časova)
  Definicija svesti i mehanika nastanka događaja. Odnos determinizma i slobodne volje. Mehanizam prevazilaženja karme. Pronalaženje lične svrhe ili misije. Uloga praktičnog rada sa klijentom.
   
 2. Specijalne prediktivne metode – seminar (8 časova)
  Pored osnovnog seta prediktivnih tehnika koj se sastoji od upotrebe tehnika direkcija, sekundarnih i tercijarnih progresija, tranzita i solarnog povratka, profesionalni astrolog u svojoj praksi koristi i još nekoliko posebnih prognostičnih tehnika. Tu spadaju tehnike planetarnih perioda i orbisnih lukova, harmoničih progresija, kao i tehnike diurnalnog horoskopa i upotrebe lunacija i eklipsi.
   
 3. Stvaranje slika – seminar (8 časova)
  Jedna od najbitnijih veština u astrološkom radu jeste sposobnost „stvaranja slika“ kojom astrolog uspeva da vidi i opiše konkretnu situaciju koja u životu nastaje. Ova „slikovitost“ čini čini ključnu umetnost svakog astrologa, te ovaj seminar otključava vrata kroz koja se ulazi u ovaj čarobni svet slika događaja koja čine osnovu „filma jednog života“.
   
 4. Izborni seminar stranog predavača – seminar (8 časova)
  Bilo koji seminar stranog predavača koji student odabere, a koji se sastoji od minimum 8 časova.