Kompletno astrološko školovanje traje četiri godine tokom koje studenti stiču znanje iz svih astroloških oblasti i tehnika na kojima se zasniva današnji rad astrologa širom sveta. Ukupan fond časova tokom četiri godine predavanja iznosi 480 časova (4x120) uz obavezan dodatni fond od 12 seminara sa ukupno 108 časova, 36 vežbi sa ukupno 72 časa, kao i 4 – 7 stručnih praksi (astrološke konferencije, astrološka istraživanja, konsultacije sa klijentom…)

Časovi

Nastavni časovi se mogu pohađati u okviru redovnog ili dopisnog školovanja. I u jednom i u drugom slučaju, student polaže ispite iz 36 predmeta tokom 4 godine studiranja, odnosno po 9 ispita u jednoj godini. Za više informacija o predmetima, pogledati u delu o programu školovanja po godinama.

Časovi u okviru redovnog školovanja

Redovni časovi se u Beogradu pohađaju jednom sedmično po tri časa u bloku, pri čemu se za 40 sedmica odsluša jedna godina školovanja. U drugim mestima u kojima je školovanje organizovano, tokom godinu dana se takođe odsluša 120 redovnih časova, ali raspored predavanja ne mora neminovno biti isti (tj. jednom sedmično po tri časa), već po potrebi može biti organizovan na neki drugi način.

Seminari

Na seminarima se stiču dodatna znanja, koja nisu uključena u fond redovnih časova školovanja. U okviru celokupnog školovanja postoje obavezni i izborni seminari.

Obavezni seminari

Tokom prve tri godine astoloških studija u okviru Instituta, student pohada 12 obaveznih seminara, sa ukupno 108 časova. U prvoj godini obavezna su 4 seminara sa ukupno 28 časa, tokom druge godine obavezna su 4 seminara sa ukupno 32 časa, a tokom treće godine – 4 seminara sa ukupno 40 časova.

Za više informacija o seminarima u svakoj godini, pogledati u delu o programu školovanja po godinama.

Izborni seminari

Pored obaveznih seminara, student po svom izboru može pohađati i bilo koji drugi seminar koji se u okviru Instituta organizuje, a koji će mu se upisati u njegovu knjižicu, gde će se njegovo znanje sa istog seminara vrednovati, a broj časova seminara računati u ukupni broj odslušanih seminarskih časova – koji će u ovom slučaju biti veći od 108 časova, što je važno za sticanje uslova za postdiplomsko obrazovanje i istraživanje.

Izborne radionice

Kepler Asocijacija za Profesionalnu Astrologiju (K.A.P.A.) – u okviru svog programa za razvoj profesionalnih astroloških standarda – organizuje posebne radionice koje studenti Kepler Instituta mogu pohađati po sopstvenom izboru ukoliko žele da se profesionalno bave konsultantskim radom ili astrološkim podučavanjem. Završetak posebnih izbornih radionica, kao što su Veština astrološke konsultacije ili Veština astrološkog predavanja, jedan su od preduslova za sticanje profesionalnog statusa Astrologa Konsultanta ili Astrologa Predavača.

Vežbe

Tokom prve tri godine školovanja, student ce proći i kroz ukupno 36 vežbi (po 12 vežbi u svakoj godini), od kojih svaka traje oko 90 minuta.
Vežbe su sastavni deo školskog programa, a održavaju se po utvrđenom rasporedu na otprilike svake tri nedelje i u najvećem delu su obavezne. Vežbe se održavaju petkom i njih vode asistenti Instituta. Tokom vežbi asistenti razraduju oblasti koje su na prethodnim časovima predavane, tako da student utvrđuje gradivo kroz praktične primere.

Domaći zadaci

Tokom prve i treće godine studija, uz svako predavanje student dobija odgovarajuci domaći zadatak, koji je obavezan i sastavni deo školovanja, budući da se svaki zadatak pregleda i ocenjuje, u vezi njega se daju odgovori na eventualna pitanja i nedoumice, kao i sve potrebne instrukcije i uputstva. Kada su u pitanju druga i četvrta godina studija, domaći zadaci se ne dobijaju uz svaku lekciju, već aproksimativno uz svaku drugu lekciju, ali su oni karakteristični i po tome što ih student radi na sopstvenom primeru. Rad na sopstvenom primeru razvija bitno dublje razumevanje astroloških upliva, uz istovremeno sticanje mnogo saznanja o sebi, kako na veoma praktičnom nivou, tako i u okviru otkrivanja sopstvene misije i uloge u životu.

Ukupna ocena iz domaćih zadataka, zajedno sa ocenom iz ispita, ulazi u konačnu ocenu iz datog predmeta. Ukoliko student nije saglasan sa ocenom koju je dobio iz domaćeg zadatka, može tražiti da zadatak iz iste oblasti ponovo uradi.

Smisao stalnog pregledanja i ocenjivanja radova je u tome da oni kod studenta razvijaju astrološki način razmišljanja, zaključivanja i logiku, kao i veštinu tumačenja i interpretacije što je suštinski temelj za svakog astrologa. Ovim se omogućava i da se kroz individualni kontakt pradavača i polaznika prati lično napredovanje svakog studenta ponaosob.

Seminarski radovi

U okviru programa školovanja student prilaže 3 seminarska rada i to po jedan u prve tri godine studija, dok u četvrtoj godini prilaže diplomski rad.

U prvoj godini student treba da uradi seminarski rad na bilo koju temu iz okvira natalne astrologije po ličnom izboru. Nakon što je student položio sve ispite iz prve godine, seminarski rad predstavlja završni uslov za sticanje sertifikata o poznavanju natalne astrologije.

Seminarski rad na drugoj godini radi se iz oblasti koju je student odslušao na redovnim predavanjima (prediktivna astrologijaastrologija odnosaelekciona ili horarna astrologija). Nakon što je student položio sve ispite iz druge godine, seminarski rad predstavlja završni uslov za sticanje sertifikata o poznavanju prediktivne astrologije.

Seminarski rad na trećoj godini radi se iz oblasti koju je student odslušao na redovnim predavanjima (karmička astrologijamundana astrologija, astrokartografija, astrologija lokalnog prostora, fiksne zvezde, tradicionalna astrologija ili indijska astrologija).

Student će dobiti potpuno uputstvo za pisanje seminarskog rada kao istraživačkog projekta, pri čemu će imati na raspolaganju svu dodatnu literaturu, astrološke baze podataka, kao i pomoć mentora koji se bavi oblašću koju je izabrao za svoj rad.

Diplomski rad

Diplomski rad se prilaže i brani nakon odslušane treće ili postdiplomske četvrte (Hermes) godine, položenih svih ispita i ispunjenih svih ostalih uslova za završetak studija (broj časova vežbi, seminara, seminarskih radova…).

U zavisnosti od tipa diplome koju student želi da stekne, prilaže jedan od četiri moguća tipa diplomskog rada:

 • Diplomski rad za Astrologa Istraživača - predstavlja istraživanje iz bilo koje astrološke oblasti koja svoju osnovu ima bar u jednom od 36 predmeta koji su tokom četvorogodišnjeg studiranja položeni.
 • Diplomski rad za Astrologa Konsultanta - predstavlja rad koji obuhvata primere iz rada sa klijentima iz bilo koje grane astrologije.
 • Diplomski rad za Astrologa Predavača - predstavlja istraživanje iz bilo koje astrološke oblasti, pri čemu predlog ovog rada koji student najpre prilaže prolazi kroz komisiju Kepler Instituta, od koje po svom kvalitetu istraživanja treba da bude odobren, pre nego što uđe u redovnu proceduru.
 • Diplomski rad za Astrologa Hermetičara - predstavlja najvši stepen diplome koji se na Kepler Institutu može postići, a zasnovan je na praktičnim primerima u radu sa klijentima u okviru koga se primenjuje model ličnog sinhroniciteta koji je razvijan i definisan tokom četvrte godine studija.

Detaljno uputstvo za izradu diplomskog rada, student če dobiti od svog mentora.

Astrološka specijalizacija

Najosnovnija diploma koju student može steći tokom završenih ćetvorogodišnjih studija na Kepler Institutu je diploma za Astrologa Istraživača. Da bi nju stekao, studentu je dovoljno da ispuni osnovne uslove studiranja (položeni ispiti, urađeni domaći zadaci, odslušan odgovarajući broj vežbi, položen odgovarajući broj obaveznih i izbornih seminara, urađeni seminarski radovi...). Za ovu vrstu diplome nije neophodna nikakva astrološka specijalizacija. Sa njom student stiče status diplomirannog astrologa Kepler Instituta i kao takav, ostvaruje preduslov za sticanje određenih benificija od strane Kepler Instituta, ali ona nije dovoljan preduslov za sticanje statusa ISAR CAP (status međunarodnog sertifikovanog astrologa), budući da je za ovaj status neophodno imati minimalno status Astrologa Konsultanta.

Pored ovoga, student može položiti i profesionalnu specijalizaciju za Astrologa KonsultantaAstrologa Predavača, Astrologa Hermetičara ili Astrologa Terapeuta.

Da bi se završila specijalizacija za Diplomiranog Astrologa Konsultanta i stekao preduslova za status K.A.P.A. Profesionalnog Sertifikovanog Astrologa, potrebno je:

  •  Pripremiti i odbraniti diplomski rad za Astrologa konsultanta na Kepler Institutu
  •  Završiti radionicu iz Veštine astrološke konsultacije koju organizuje K.A.P.A.
  •  Položiti stručnu praksu iz “astrološke konsultacije sa klijentom”
  •  Posedovati bilo koji legalni astrološki softver
    

Da bi se završila specijalizacija za Diplomiranog Astrologa Predavača i stekao preduslova za status K.A.P.A. Profesionalnog Sertifikovanog Astrologa, potrebno je:

  • Pripremiti i odbraniti diplomski rad za Astrologa Istraživača na Kepler Institutu
  • Završiti specijalizaciju za Astrologa Konsultanta
    
  • Završiti radionicu iz Veštine astrološkog predavanja koju organizuje K.A.P.A.
  • Položiti stručnu praksu iz “astrološkog predavanja”
  • Posedovati bilo koji legalni astrološki softver
    

Da bi se završila specijalizacija za Diplomiranog Astrologa Hermetičara i stekao preduslova za status K.A.P.A. Profesionalnog Sertifikovanog Astrologa, potrebno je:

  • Ispuniti sve uslove koji su potrebni za sve ostale diplome (za Astrologa Istraživača, Konsultanta i Predavača)
  • Imati poseban prosek tokom studija četvrte godine (o čemu će student biti naknadno upoznat)
    
  • Pripremiti i odbraniti diplomski rad za Astrologa Hermetičara na Kepler Institutu
    

Da bi se završila specijalizacija za Diplomiranog Astro Coach-a (kojim se ne stiče automatski i status K.A.P.A. profesionalnog astrologa), potrebno je:

  • Završiti dve godine programa studija za Astro Coach-a
  • Položiti završni ispit za Astro Coach-a

   Stekavši bilo koju diplomu Kepler Instituta (za Astrologa Istraživača, Astrologa KonsultantaAstrologa Predavača ili Astrologa Hermetičara) student je ispunio i glavni preduslov za sticanje ISAR-ovog međunarodnog sertifikata profesionalnog astrologa.
   Svim svršenim studentima pruža se mogućnost dalje saradnje sa Institutom na različite načine, pri čemu svi diplomirani astrolozi Kepler Instituta imaju određene specijalne povlastice u okviru Kepler Asocijacije za Profesionalnu Astrologiju.

Program za ASTRO COACH-a

U okviru programa edukacija na Kepler Institutu moguće je steći i status Astro Coach-a. Ovaj program traje dve godine u kome se studira redovan astrološki program + dva dodatna modula iz grupe tehnika Energetske Astrologije i Energetske Psihologije.

Ovaj program omogućava znanje za praktičan rad sa klijentima na nivou dijagnostike i balansiranja energija natalnog horoskopa, čime se problematične natalne pozicije pretvaraju u harmonične i kreativne energije u životu osobe. Praktičan rad podrazumeva upoznavanje sa energetskim vežbama koje omogućavaju rešenja za planetarne disbalanse. Takođe, Astro Coach razvija i poseban model serija konsultacija sa klijentom koje su potrebne za uspešno dovođenje do željenih promena.

Pored polaznika koji se u startu uključuju u ovaj obrazovni program, program za Astro Coach mogu završiti, kao svoju dodatnu specijalizaciju i svi ostali studenti Kepler Instituta, odnoso oni koji pohađaju redovan trogodišnji ili četvorogodišnji program studija.